Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letu 1990, 1994 in spremenjenega v letu 1997 za območje Občine Kuzma

Predpisi, na katere predpis vpliva