Obvezna razlaga prve točke, b) odstavka 41. člena Občinskega prostorskega načrta Občine Kuzma

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva