Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma za leto 2007

Predpisi, na katere predpis vpliva